De Wet klachtrecht cliënten zorgsector stelt dat elke zorgaanbieder verplicht is een klachtenregeling te treffen. Onder zorgaanbieder wordt verstaan de zelfstandige beroepsbeoefenaar, maar ook de rechtspersoon die door de beroepsbeoefenaar in stand wordt gehouden, zoals een maatschap of een andere rechtspersoon. Deze klachtenregeling is van toepassing op gedragingen van de zorgaanbieder, of van voor hem werkzame personen jegens een patiënt. Mondhygiënisten in loondienst vallen derhalve onder de klachtenregeling van de werkgever.

De NVM is als beroepsorganisatie aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici. Vrijgevestigde mondhygiënisten zijn door het lidmaatschap van de NVM bij deze klachtencommissie aangesloten en hoeven geen eigen klachtenregeling te treffen.

In de Landelijke klachtregeling voor paramedici eerstelijns wordt onder klacht verstaan: een uiting van onvrede over de organisatie van de praktijk, de bejegening of behandeling door de paramedische beroepsbeoefenaar, de waarnemer of personen werkzaam voor de paramedisch beroepsbeoefenaar. De Landelijke klachtregeling voor paramedici eerstelijns geeft tevens de procedure voor klachtbehandeling weer.

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel: 033-4216189
Of via de Folder:
NVM patientenfolder klachtenregeling